Matica srpska

Produžen konkurs za ediciju PRVA KNJIGA Matice srpske

Rok za slanje radova na konkurs Matice srpske za čuvenu ediciju „Prva knjiga“ produžen je do 20. juna 2019. godine.

Reč je o konkursu posvećenom piscima starosti do 30 godina, koji do sada nisu objavili nijednu knjigu. Do kraja jula biće objavljena odluka Uredništva o naslovima koji će se naći u ediciji. Odabrana dela mladih stvaralaca biće odštampana do sredine oktobra, odnosno, do početka Beogradskog sajma knjiga.

Edicija „Prva knjiga” Matice srpske pokrenuta je 1957. Do sada je u njoj objavljeno 265 naslova poezije, proze, kritike, književne teorije i esejistike. Pored toga što je stekla zavidan ugled, Matičina „Prva knjiga” je u srpskom izdavaštvu dvadesetog veka ujedno i najstarija edicija te vrste.

U okviru edicije objavljene su brojne knjige fantastike, među kojima i zbirke priča Poslednja velika avantura Pavla ZelićaHoror priče svakodnevnice Marije PavlovićGnušanje Filipa RogovićaSilencio Vladimira Vujovića i dr…

Detaljne propozicije konkursa:

  • Pravo da konkurišu imaju autor ili autorka koji ne smeju biti stariji od 30 godina u godini u kojoj konkurišu i koji nemaju prethodno objavljenu knjigu.
  • Rukopis koji se šalje na konkurs mora biti originalno autorsko delo na srpskom jeziku, ćiriličnim pismom, do sada neobjavljeno ni u celosti, niti u delovima.
  • Rukopisi i kratka biografija autora šalju se (ili dostavljaju lično) na adresu: Matica srpska, za ediciju „Prva knjiga”, Matice srpske 1, 21000 Novi Sad.
  • Rukopisi koji konkurišu za Ediciju „Prva knjiga” primaju se do 20. juna tekuće godine.
  • Autor uz rukopis treba da dostavi Autorsku izjavu koju može preuzeti na sajtu Matice srpske. Rukopisi koji su dostavljeni bez Autorske izjave neće biti uzimani u razmatranje.
  • Odluka Uredništva objavljuje se na sajtu Matice srpske najkasnije do kraja jula tekuće godine.
  • Rukopisi se ne vraćaju.

Knjige se štampaju u simboličnom tiražu od 300 numerisanih primeraka, i sistemom razmene dospevaju u sve relevantne nacionalne biblioteke u zemlji i inostranstvu, zaključno sa Kongresnom bibliotekom u SAD.

Matica srpska - Prva knjiga