Žanrovska ukrštanja srpske i anglofone književnosti

Fantastika u zborniku ”Žanrovska ukrštanja srpske i anglofone književnosti”

Objavljen je treći po redu zbornik radova posvećen temama anglofone i srpske književnosti Žanrovska ukrštanja srpske i anglofone književnosti: Prevodna recepcija i književnoteorijska interpretacija u izdanju Matice srpske (Odeljenje za književnosti i jezik) i Arhiva Vojvodine.

Među devet priloga u kojima se proučavaju dela vremenski, žanrovski i poetički raznovrsnog korpusa nalazi se i nekoliko radova koji se bave fantastičnom književnošću.

Mladen Jakovljević preveo je srednjovekovnu englesku poemu Ser Orfeo, u kojoj je mitski junak Orfej transponovan u srednjovekovni kontekst. Zahvaljujući ovom prevodu i pratećoj analizi sada naša čitalačka publika ima priliku da stekne uvid u višeznačnosti koje proizilaze iz brojnih elemenata klasične, hrišćanske i keltske mitologije.

Analizirajući roman Atlantida Borislava Pekića kao primer metafizičke detektivske proze, Marija Lojanica u radu „Paraliterarni epos Borislava Pekića“ problematizuje Pekićevo shvatanje literature antropocentrizma i humaniteta. Ovaj roman je književno propitivanje inherentnog antagonizma na relaciji priroda–civilizacija, koji je, kako ističe autorka, uzročnik destabilizacije kategorije humaniteta i, konsekventno, totalne dehumanizacije.

Nataša Gojković se u svom radu bavi se temama identiteta koje su problematizovane kao kontrastiranje lažnih predaka i stvarne prirode u romanima Sudbina i komentari Radoslava Petkovića i Tesa od roda D’Erbervila Tomasa Hardija. Mada ih deli čitav vek, ova dva romana imaju uočljivu zajedničku nit, koja se proteže iz porekla, a iz koje se dalje pletu sudbinska pitanja i mogući odgovori.

Fokusirajući se na problematizovanje komičnog, božanskog i blasfemičkog aspekta teksta u romanima Dobra predskazanja Terija Pračeta i Nila Gejmana i Strah i njegov sluga Mirjane Novaković, autorke Viktorija Krombholc i Bojana Vujin provode kontrastivnu analizu pripovedne proze i njenih konvencija, u ovom radu fokusiranu na upotrebu humora.

Ovaj zbornik, treći po redu, nastao je kao rezultat rada na projektu Matice srpske „Žanrovska ukrštanja srpske i anglofone književnosti“, a urednici su prof. dr Vladislava Gordić Petković i prof. dr Zoran Paunović, dopisni član SANU.

Izdanje je dostupno i u elektronskoj formi na sajtu Matice srpske.

Žanrovska ukrštanja u srpskoj i anglofonoj književnosti
Žanrovska ukrštanja u srpskoj i anglofonoj književnosti