Miodrag Milovanović - Srpska naučna fantastika

Objavljena ”Srpska naučna fantastika” Miodraga Milovanovića

Everest Medija je nedavno objavila knjigu „Srpska naučna fantastika“ Miodraga Milovanovića, pisca, prevodioca i revnosnog hroničara savremenog srpskog SF-a.  Milovanovićevi radovi „Bleferski vodič: SF“ (1997), „Brzi vodič: Science Fiction“ (1999) i „Kratak prilog za istoriju srpske naučne fantastike“ (2009), poslužili su praktično kao prethodnica ovom delu.

Naučna fantastika je dugo prisutna u srpskoj književnosti, jer njeni koreni leže još u vremenima kada dela sa elementima ovog žanra nisu bila diferencirana od ostatka književnog stvaralaštva. Međutim, od samih početaka, pa do danas, gotovo sva ova ostvarenja bila su skrajnuta od glavnih tokova, akademske pažnje, proučavanja, književnih nagrada i, generalno, ravnopravnog tretmana sa delima književne matice.

Prva ostvarenja koja u svemu poseduju odlike ovog žanra javljaju se u drugoj polovini XIX veka, mada su i ranije bila prisutna dela sa pojedinim elementima SF-a. Najznačajnije ostvarenje iz ovog perioda je drama Dragutina Ilića „Posle milijon godina“, koja se ujedno smatra prvom SF dramom na svetu.

Sam početak XX veka doneo je i prvi srpski SF roman – „Jedna ugašena zvezda“ Lazara Komarčića – a za njim su se nizale brojne priče, drame i romani. Međutim, sve do šezdesetih godina prošlog veka, ova ostvarenja nisu smatrana posebnim žanrom, pa su mnoga ostala neprepoznata kao SF i zaboravljena po dnevnim novinama, časopisima i zbornicima, što je posao istraživača činio vrlo složenim, ali i izazovnim.

Nakon kratkog perioda u poslednjoj četvrtini XX veka, kada su SF ostvarenja bila jasno raspoznata i objavljivana uglavnom u žanrovskim časopisima i edicijama, nastupa razdoblje kada se SF elementi sve izraženije infiltriraju u druge žanrove, pa i u književnost glavnog toka, tako da i sâmo razvrstavanje ponovo postaje gotovo nemoguće.

Ova knjiga je rezultat višedecenijskog istraživanja i pokušaj da se na jednom mestu prikaže celokupan razvoj srpske naučne fantastike, od prvih naznaka do savremenih ostvarenja, sa svim uticajima, putevima i stranputicama.

Sadržaj knjige „Srpska naučna fantastika“:

 • Uvod
  • Šta je to naučna fantastika?
  • Fantastika i naučna fantastika
  • Istorijat svetske naučne fantastike
  • Istorijat izučavanja srpske naučne fantastike
 • Srpska proto naučna fantastika
 • Rana srpska naučna fantastika
 • Srpski SF između dva svetska rata
 • Srpska naučna fantastika za decu i omladinu
 • Srpski hard SF
 • Uvođenje domaćih motiva u naučnu fantastiku
 • Mešanje žanrova
  • Horor
  • Epska fantastika
  • Ženska proza
  • Pseudoistorijski fantastični roman
 • Odnos sa književnom maticom
 • Eksperimentalna proza
 • Naučna fantastika u drugim medijima
  • Strip i ilustracija
  • Film
  • Radio drama
  • Informacioni mediji
 • Fandom
Miodrag Milovanović
Miodrag Milovanović

Miodrag Milovanović je rođen 1961. godine u Beo­gradu. Nakon završetka studija hidrotehnike, zaposlio se u Institutu za vodoprivredu „Jaroslav Černi“, gde i danas radi na planiranju i projektovanju vodoprivrednih sistema, brana i akumulacija. U njegova interesovanja spada i isto­rijat konjičkih sportova u Srbiji, što je urodilo objavljiva­njem knjige „Pobednici trke Jugoslovenski derbi: 1921-1943“ (2015).

Od ranih osamdesetih godina dvadesetog veka bavi se nauč­nom fantastikom na raznim poljima – kao ljubitelj aktivan u jugoslovenskoj i srpskoj fanovskoj zajednici, kao prevo­dilac više naučnofantastičnih romana, kao autor niza na­učnofantastičnih priča objavljivanih u različitim časopi­sima, i kao kritičar, istoričar i teoretičar naučne fantastike. Naročito treba izdvojiti njegov posvećeni rad, zajedno sa Bobanom Kneževićem, na bibliografiji naučne fantastike na srpskom jeziku. (Tijana Tropin)